Beste klant,
Bij alle offertes verwijs ik naar deze algemene voorwaarden die op al mijn diensten van toepassing zijn. Hierin staat omschreven wat mijn plichten zijn naar jou toe, en ook waar jij je aan verbindt wanneer je van mijn diensten gebruik maakt. Wanneer er vragen zijn of wanneer je van bepaalde punten wilt afwijken, neem dan contact met me op voordat je de offerte goedkeurt. 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en diensten van Monique Lokkerbol (opdrachtnemer).
Eventuele afwijkingen gelden alleen indien deze voorafgaand schriftelijk zijn overeengekomen voor een specifieke opdracht.  
Alle prijzen die opdrachtnemer in offertes vermeldt zijn exclusief BTW en binden opdrachtnemer niet.
Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige bepaling uit deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

Artikel 2 – Aanbod

Elke offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 2 weken te rekenen vanaf de offertedatum.
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand na goedkeuring per e-mail of door mondeling een opdracht te verstrekken. 
Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de opdracht de zorg van een goed handelend opdrachtnemer in acht nemen. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht een opdracht aan derden uit te besteden.
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer toelichten geven over te vertalen teksten. Indien opdrachtgever niet tijdig toelichting verstrekt, zal de levertermijn worden opgeschort.
3.4 Indien opdrachtgever een opdracht voor een tolkdienst verstrekt, verplicht hij zich tot het verstrekken van informatie ter voorbereiding van de tolkdienst uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de dienst. Opdrachtnemer heeft de informatie nodig ter voorbereiding voor een goede tolkdienst. Indien opdrachtgever geen informatie verstrekt op verzoek van opdrachtnemer, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de dienst terug te geven en niet uit te voeren.

Artikel 4 – Honorarium en onkosten

Opdrachtgever is voor de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtnemer het honorarium verschuldigd. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd alle onkosten welke zij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs maakt, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Aanlevertijden

De genoemde levertijden voor vertalingen worden naar beste weten opgegeven. Natuurlijk zal ik alles in het werk stellen om mij aan die levertijd te houden. Deze levertermijn is echter niet bindend en indien de vertaling, om welke reden dan ook, later wordt geleverd, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Klachten

Indien er een klacht is over een vertaling of tolkdienst dient de klacht schriftelijk binnen 8 werkdagen na levering te worden ingediend. Een eventuele klacht geeft opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen  op te schorten.

Artikel 7 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum zonder dat enig recht op verrekening bestaat. De auteursrechten op de geleverde vertalingen blijven bij opdrachtnemer  totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder dat ingebrekestelling nodig is, het recht opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien komen alle buitengerechtelijke kosten (deurwaarderskosten, procureurskosten en de kosten van juridische bijstand daaronder uitdrukkelijk mede begrepen) alsmede alle gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onverminderd het recht op vergoeding van andere door opdrachtnemer geleden schade, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,–, tenzij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval deze werkelijke kosten door opdrachtgever verschuldigd zijn. Zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke incassokosten zullen opeisbaar zijn dadelijk nadat zij door opdrachtnemer zijn gemaakt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer levert haar vertaal- en tolkdiensten naar beste eer en geweten. Indien door overmacht sprake is van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer is diens aansprakelijkheid beperkt tot het alsnog deugdelijk nakomen van zijn verplichtingen. 
Indien opdrachtnemer door overmacht niet in staat is een tolkdienst uit te voeren zal zij trachten een passende vervangende collega in te zetten. Indien dit niet lukt en de tolkdienst niet door kan gaan, accepteert opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor eventuele schade. 
Opdrachtnemer accepteert bovendien geen aansprakelijkheid voor schade zoals gederfde omzet, gederfde winst, immateriële schade en aantasting van de goede naam als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad van opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is van de bewuste roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer op grond van art. 10.2 is, behoudens het bepaalde in de navolgende artikelleden, per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het door opdrachtgever verschuldigde bedrag (exclusief BTW) voor de opdracht in de uitvoering waarvan de schade is ontstaan.
Niettegenstaande het bepaalde in art. 10.3 zal de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder een opdracht nimmer het totaalbedrag van € 1.500,- (duizend vijfhonderd euro) te boven gaan.
Onverminderd het daaromtrent in de Wet bepaalde, geldt als overmacht in elk geval ziekte of een ongeval van opdrachtnemer en de bij of door opdrachtnemer met het verrichten van de feitelijke werkzaamheden belaste persoon/personen, waardoor het verrichten van de betreffende werkzaamheden door die persoon/personen in redelijkheid niet (meer) van hen kan worden gevergd.